ZA04 – Robert Moffat

Stitcher:  Ann Carroll – Sedgefield, Western Cape

Born in Ormiston in 1795, Robert Moffat was educated in Falkirk, entered theological college in 1816, and thereafter the London Missionary Society. In 1824, Moffat founded the mission at Kuruman. In 1829, he visited Mzilikazi, chief of the Matabele, then living in the Transvaal. Moffat cultivated this friendship during a second visit in 1835. In 1854, Moffat undertook the 600-mile journey to spend three months at Mzilikazi’s home. He returned in 1857 to initiate the introduction of a mission at Nyati. Mzilikazi had little time for Christianity, but because of his respect for Moffat he allowed the mission into his realm.

 ZA04 Raibeart Moffat
Air a bhreith ann an Ormiston ann an 1795, chaidh Raibeart Moffat oideachadh san Eaglais Bhric, chaidh e don cholaiste dhiadhachd ann an 1816 agus às dèidh sin do Chomann Mhiseanaraidhean Lunnainn. Ann an 1824, stèidhich Moffat am misean ann an Kuruman. Ann an 1829, thadhail e air Mzilikazi, ceann-cinnidh am Matabele, an uair sin a’ fuireach san Transvaal. Chùm Moffat an càirdeas seo a’ dol air an dàrna tadhal aige ann an 1835. Ann an 1854, ghabh Moffat turas 600 mìle os làimh a chur seachad trì mìosan ann an dachaigh Mzilikazi. Thill e ann an 1857 a chur tùs air stèidheachadh misean ann an Nyati. Cha robh mòran ùine aig Mzilikazi airson Crìosdaidheachd ach mar thoradh air a spèis do Moffat, cheadaich e am misean a thighinn a-steach don rìoghachd aige.