ZA05 – Dundee Mining

Stitchers: Marie Mordue, Lyn Buitendag & Rosheni Bedassi – Dundee, Kwa-Zulu Natal

Dundee, South Africa was established in 1882 by Peter Smith on his farm, Dundee. He originated from Hole Mill farm, Forfarshire, Scotland. The names on the panel are the four founders of Dundee. Endumeni Mountain is a dominant feature in the Dundee landscape and plays an important role in the weather patterns of the valley. The figures reflect the founders and early settlers of the town and region. They are holding maize, which is the staple crop of the area, and coal. Dundee became the centre of the coal industry in the 19th and early 20th C, earning the nickname “Coalopolis”.

ZA05 Mèinnearachd Dhùn Deagh
Chaidh Dùn Deagh ann an Afraga a Deas a stèidheachadh ann an 1882 le Pàdraig Mac a’ Ghobhainn air an tuathanas aige, Dùn Deagh. Bha e bho thuathanas Hole Mill ann an Siorrachd Fharfair ann an Alba. Is iad ainmean ceathrar luchd-stèidheachaidh Dhùn Deagh a tha air a’ chlàr. Tha Beinn Endumeni na feart stòite ann an cruth-tìre Dhùn Deagh agus tha i a’ gabhail pàirt chudromach ann am pàtranan na h-aimsire sa ghleann sin. Tha na figearan a’ nochdadh dhuinn luchd-stèidheachaidh agus luchd-tuineachaidh a bha tràth sa bhaile agus san sgìre. Tha iad ag obair le min Ìnnseanach, a tha na phrìomh bhàrr san sgìre, agus gual. Bha Dùn Deagh aig teis-meadhan a’ ghnìomhachais guail anns an 19mh linn agus tràth san 20mh linn, a’ cosnadh an ainm “Coalopolis”.